ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยอื้น เดิมเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อยู่ในความควบคุมดูแลของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในความควบคุมดูแลของโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


พ.ศ. 2537 นายเฉลิมพล หล้าเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทอดไทยเห็นว่า ห้องเรียนห้วยอื้น มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงได้ยกระดับ ห้องเรียนห้วยอื้นเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านเทอดไทย โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านเทอดไทยสาขาห้วยอื้น


ในปี พ.ศ. 2543 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านห้วยอื้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เป็นต้นมาและได้แต่งตั้งให้ นายเกรียงศักดิ์ ฝึกฝน อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านเทอดไทยมารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่


ในปี พ.ศ. 2544 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมเพชร โนสี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ 7 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2544 จนถึง วันที่ 7 พฤษภาคม 2561


ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสุดารัตน์ ปัญญาศิริวงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยอื้น จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนบ้านห้วยอื้นเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้าราชการครูสายผู้สอน 11 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 คน ครูทวิภาษา 1 คน นักการ 1 คน