ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยอื้น

เลขที่ 271 หมู่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240

โทรศัพท์ : 053 160 045

⮚ ติดต่อฝ่ายวิชาการ ⮚ 0

⮚ ติดต่อฝ่ายงบประมาณ ⮚ 094 803 5394

⮚ ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ⮚ 082 480 4045

⮚ ติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล ⮚ 080 024 6862

E-Mail : pongsapat@huayeunn.ac.th