บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยอื้น

นางสาวสุดารัตน์  ปัญญาศิริวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเนตรติลักษณ์  เชียงเครือครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา  บดีรัฐครูผู้ช่วย
นางสาวชไมพร  สุตินกาศครูผู้ช่วย
นางสาวนิภาพร  ปัญญาศิริวงค์เจ้าหน้าที่ USO
นางจิราพร  อินทะนิลครูผู้ช่วย
นางสาวชนากานต์  ไชยลังกาครูผู้ช่วย
นางสาวเขมิกา  เฒ่ามูลละครูผู้ช่วย
นางสาวปรียาลักษณ์  ใจการครูอัตราจ้าง
นายทองศุกร์  นายหน่อนักการภารโรง
นายกรวิชญ์  โนยศครูผู้ช่วย
นายพงศกร  พยัพเสียงครูผู้ช่วย
นางสาวสโรชา  รุ่งภาณุมาศครูผู้ช่วย
นางสาวณัฐติกานต์  ลาหู่นะผู้ช่วยครู
นายพงศพัทธ์  โพธิครูผู้ช่วย
นางสาวจินดารัตน์  บุญเกตุครูผู้ช่วย
นางสาววิภาภัค  กันต๊ะยาครูผู้ช่วย
นางสาวรัตติกาล  ยารังษีเจ้าหน้าที่ธุรการ