ติดต่อเรา☺

โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 

เลขที่ 271 หมู่ 10 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240

โทรศัพท์ : 053 160 045 

⮚ ติดต่อฝ่ายวิชาการ ⮚ 085 723 5256

⮚ ติดต่อฝ่ายงบประมาณ ⮚ 092 314 0290

⮚ ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ⮚ 095 290 8637

⮚ ติดต่อฝ่ายบริหารงานบุคคล ⮚ 087 786 6616

E-Mail : pongsapat@huayeunn.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063475575227