แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ แผนการจัดหาพัสดุ

OIT19-กรณีไม่มีวงเงินเกิน-500000.pdf