กิจกรรม

ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมค่ายคนดีของแผ่นดิน

ประเมินกลั่นกรองผู้ขอมีวิทยฐานะ ว.21

กิจกรรมค่ายศิลป์สร้างสรรค์

แจกเงินเยียวยาเนื่องด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19

อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมค่าย STEM ศึกษา

การนิเทศการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่1/2564

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการพื้นที่สูง

นิเทศ ติดตามการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่

กิจกรรมมอบเงินค่าครองชีพนักเรียนยากจนพิเศษ

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน(ตัดผม)

กิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรียน

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และ

วันเข้าพรรษา

พิธีถวายราชสดุดี

มูลนิธิกู๊ดเนเบอร์ซ มอบอุปกรณ์

การเรียน

กิจกรรม 5 ส

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564