กิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2563

15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น ศึกษาดูงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ณ โรงเรียนบ้านเวียงพาน และโรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ- เนตรนารี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยอื้นขอขอบคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ADP แม่สลอง มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อการสอนทำมือ โดยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยอื้น

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E

10 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยอื้นได้จัดกีฬาสีภายใน

" ห้วยอื้นเกมส์ "

9 มกราคม 2564 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

" ด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม "

28 ธันวาคม 2563 นักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทอดไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับ ทันตสุขภาพ สุขบัญญัติและการหมักเหาให้นักเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

27 ธันวาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยอื้นและโรงเรียนบ้านผาจี ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC & Growth mindset โดยทีมวิทยากร ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ์

กิจกรรมวันChristmas & Happy new year 26 ธันวาคม 2563

23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยอื้นได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

11 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านห้วยอื้นได้จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “กิจกรรม STEM Education “

วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

“ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”


รับการนิเทศจากกลุ่มพัฒนาการศึกษาเทอดไทย

คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันลอยกระทง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๔

คลีนิคภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยอื้น

นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมแจกค่าครองชีพนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยอื้น (หย่อมบ้านอาข่า) บ้านห้วยอื้น และบ้านจะป่า ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบล
เทอดไทยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน 2563